REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FaceBook

  1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie ul. Klin-9/2; 60-602 Poznań – właściciel portalu www.pieknadziewczyna.pl

1.2. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie FaceBook.

1.3. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 09, poz.1540).

1.4. W trakcie trwania konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie www.pieknadziewczyna.pl

1.5. Udział w Konkursie jest możliwy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2.CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie trwał od dnia 8. marca 2022 do 14. marca 2022 godz. 18.00

  1. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda dziewczyna w wieku od 17 do 24 lat.

  1. ZASADY KONKURSU

4.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dodanie z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook zdjęcia Konkursowego przedstawiającego Uczestniczkę wraz z Przyjaciółką. Przesłanie zdjęcia do wiadomości prywatnej funpage’u pieknadziewczyna.pl do piątku 11.marca 2022r.

Zdjęcia dopuszczone do konkursu będą opublikowane na funpage’u pieknadziewczyna.pl w piątek 11. Marca 2022r.

Nagrodą w konkursie są dwie torby marki PROPS. Obie torby są nagrodą dla jednej Uczestniczki (dla niej i jej przyjaciółki ze zdjęcia konkursowego). Nagroda zostanie wysłana Zwycieżczyni konkursu w ciągu 7 dni roboczych na adres podany w formularzu kontaktowym, który Organizator wyśle Uczestniczce po ogłoszeniu wyników konkursu.

4.2. Pod uwagę będą brane wyłącznie zdjęcia przesłane w wiadomości prywatnej do pieknadziewczyna.pl. W Konkursie biorą udział tylko zdjęcia w pełni autorskie.

4.3. Każda uczestniczka może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie.

4.5. Zwycięży to zdjęcie, które od dnia publikacji tj.11.03.2022 do 14.03.2022 uzyska największą ilość polubień.

4.6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 15.marca 2022 do godz. 9.00 za pomocą dedykowanego wpisu konkursowego na profilu FaceBook.

4.8. Jeżeli więcej niż jedno zdjęcie uzyska taką samą ilość polubień (największą ilość polubień) – konkurs zostanie przedłużony do 16.marca 2022 do godz. 18.00. W drugiej turze głosowania wezmą udział tylko te zdjęcia, które otrzymały najwyższą ilość polubień i ilość ta była dla tych zdjęć identyczna. Pozostałe zdjęcia – z mniejszą ilością polubień- nie wezmą udziału w drugiej turze

Organizator przewiduje trzecią turę, gdyby podobniej, jak w drugiej turze, zdarzyła się sytuacja, w której jakieś zdjęcia miałyby identyczną ilość polubień. W tej sytuacji konkurs zostaje przedłużony do dnia 17.marca 2022r. do godz.18.00.

4.9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 2.1, spełnią warunki Regulaminu.

4.10. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia w formie zdjęcia przesłanego do prywatnej wiadomości funpage’u FB „pieknadziewczyna.pl”

 4.11. Zwycięzca zobowiązany jest, od chwili poinformowania przez Organizatora na profilu www.pieknadziewczyna.pl, przesłać zwrotną wiadomość prywatną z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres e-mail nie później niż 3 dni od ogłoszenia wyniku konkursu.

Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego  adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia z winy Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej, a nagroda przechodzi wówczas na osobę, której zdjęcie uzyskało drugie miejsce w rankingu.

4.12. Biorąc udział w Konkursie Użytkownik oświadcza, że wyraża i posiada zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób widniejących na przesłanej fotografii w ramach Konkursu, na stronach internetowych Organizatora i na jego profilu w serwisie społecznościowym FaceBook

4.13. Uczestnik przystępując do Konkursu przyjmuje do wiadomości, że Praca Konkursowa

powinna spełniać poniższe warunki:

a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,

c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, w tym logotypów

d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich (majątkowych i osobistych).

4.15 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie w

przypadku naruszenia jakiegokolwiek punktu Regulaminu.

4.16. Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację w terminie 3 dni od zakończenia konkursu. W celu zgłoszenia reklamacji należy kontaktować się z Organizatorem za pomocą poczty e-mail: [email protected]

 

  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego regulaminu jest Organizator.

5.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, w celach przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

5.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty e-mail ([email protected])

5.4. W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników:

od Uczestników: nazwa profilu, adres e-mail

od Zwycięzców: nazwa profilu, imię i nazwisko, adres e-mail

Adres korespondencyjny